ฉบับปรับปรุงวันที่ 11 มกราคม 2564

เงื่อนไขการใช้งาน

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของ Zaapi หรือเปิดบัญชีกับ Zaapi

เมื่อลงทะเบียนใช้บริการกับ Zaapi ("บริษัท" หรือ "เรา") หมายความว่าคุณ ("ผู้ใช้บริการใด ๆ ก็ตามในระบบของ Zaapi") ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือและคุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราขอความกรุณาให้คุณอ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยถี่ถ้วน รวมทั้งยอมรับในเงื่อนไขและนโยบายทั้งหมด ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน Zaapi

ข้อกำหนดของบัญชีที่ลงทะเบียน

 • คุณต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะทางกฎหมายในภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่
 • คุณยินยอมที่จะเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ของธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อทำการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์
 • คุณรับทราบและยินยอมให้ Zaapi เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอีเมลของคุณเป็นช่องทางการสื่อสารหลักระหว่าง Zaapi และผู้ใช้งานของ Zaapi
 • คุณต้องดูแลรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านของคุณเอง
 • คุณต้องรับผิดชอบในทุกกิจกรรมและเนื้อหาที่กระทำบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Zaapi เช่น ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือรูปภาพที่คุณอัพโหลดภายใต้ร้านค้าที่คุณเป็นเจ้าของ ไม่นำเข้าข้อมูลหรือไวรัสที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบของ Zaapi
 • หากมีการกระทำที่ละเมิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงใดๆ Zaapi มีสิทธิที่จะทำการเพิกถอนและยกเลิกการให้บริการกับคุณในทันที

การเปิดใช้งานบัญชีกับ Zaapi

 • บุคคลที่ลงทะเบียนเปิดใช้บริการของ Zaapi (ต่อไปนี้เรียกว่า "เจ้าของบัญชี") จะต้องทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของ Zaapi เจ้าของบัญชีทุกรายจะต้องใช้บริการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 • เจ้าของบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบผู้เดียวสำหรับการเข้าใช้งานบัญชีโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
 • หลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เจ้าของบัญชีได้ทำความเข้าใจแล้วว่า Zaapi จะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Facebook และ LINE รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยินยอม เจ้าของบัญชีไม่สามารถสร้างบัญชีหรือดึงข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย
 • การซื้อแพ็คเกจหรือการอัปเกรดแพ็คเกจจะเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานของแต่ละบัญชี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขทั่วไป

คุณจำเป็นต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับทุกเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระบุไว้ ก่อนจะทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของ Zaapi

 • คุณตกลงที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของ Zaapi ในการขายสินค้าหรือสร้างบริการที่ละเมิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่ละเมิดอำนาจศาลในภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ (ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่องลิขสิทธิ์) รวมถึงกฎหมายในราชอาณาจักรไทย
 • คุณตกลงที่จะไม่ผลิตซ้ำ คัดลอก ปลอมแปลง ปรับเปลี่ยน ขาย ขายต่อ หรือนำส่วนใดๆ ของ Zaapi ไปใช้ เพื่อเอาเปรียบและหลอกลวงผู้อื่น ยกเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Zaapi
 • คุณได้รับทราบและยอมรับว่าในการใช้บริการใดๆ ของ Zaapi รวมถึงการส่งต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลของ Zaapi จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ Zaapi สามารถส่งมาได้ทางอีเมล contact@zaapi.com

สิทธิของ Zaapi

 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการให้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • เราอาจทำการล้างข้อมูลร้านค้าและบัญชีที่มีเนื้อหาละเมิดกฎหมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งหมายถึงเนื้อหาที่สร้างความเสื่อมเสีย สร้างความหวาดกลัว หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
 • คำพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่สร้างความเสียหายทุกชนิด (รวมถึงการข่มขู่และกล่าวโทษ) แก่ผู้ซื้อ พนักงานของ Zaapi สมาชิก หรือผู้ดูแล จะส่งผลให้บัญชีถูกระงับการให้บริการ
 • เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นสิทธิของพวกเขาที่จะปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาที่มีอยู่
 • ในกรณีที่มีการทักท้วงในเรื่องสิทธิการเป็นเจ้าของบัญชี เราสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารตามกำหนด เพื่อยืนยันตัวตนเจ้าบัญชีที่แท้จริง อาจมีความจำเป็นในการขอเอกสารจำพวกสำเนาใบอนุญาตธุรกิจ บัตรประชาชน ตัวเลขท้ายสี่หลักของบัตรเครดิต และอื่นๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ
 • เราสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามดุลยพินิจ เพื่อยืนยันตัวเจ้าของบัญชีที่แท้จริง และถ่ายโอนสิทธิให้ถือครองบัญชีอย่างถูกต้อง หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ เรามีสิทธิในการเพิกถอนการให้บริการเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ข้อสรุปต่อไป

การชดใช้ค่าเสียหาย

 • คุณได้ทำความเข้าใจและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือโดยเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการได้
 • คุณตกลงที่จะแบกรับความเสี่ยงในการใช้งานบริการของ Zaapi ด้วยตัวคุณเองเพียงผู้เดียว Zaapi เพียงแค่ให้บริการรูปแบบการใช้งานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ไม่มีเงื่อนไขหรือบริการอื่นที่นอกเหนือจากนั้น
 • เราไม่รับประกันว่าการบริการจะไม่ขัดข้อง ปลอดภัย แก้ไขได้ตรงเวลา และไม่มีความผิดพลาด
 • เราไม่รับประกันว่าผลที่ได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้อง และเชื่อถือได้เสมอไป
 • เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล และสิ่งใดๆ นอกเหนือจากนี้ที่คุณได้สั่งซื้อกับเราหรือรับไปใช้งาน จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการทุกอย่างที่คุณคาดหวัง หรือสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของการให้บริการได้

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของคุณที่เปิดเผยระหว่างใช้บริการกับ Zaapi จะถือเป็นทรัพย์สินของคุณตลอดไป และคุณสามารถลบข้อมูลนั้นออกได้ทุกเมื่อโดยการปิดบัญชี ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเป็นการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากคลังข้อมูลของเราด้วย
 • หลังจากส่งข้อมูลของร้านค้าขึ้นมาในระบบของ Zaapi แล้ว คุณได้ยินยอม: (ก.) ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเนื้อหาได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงระบบหลังบ้าน รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ข.) ให้ Zaapi แสดงเนื้อหาของร้านค้าของคุณ และ (ค.) ให้ Zaapi ตรวจสอบข้อมูลร้านค้าของคุณได้ทุกเมื่อ
 • คุณมีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในการเป็นเจ้าของเนื้อหาในร้านค้าที่ให้บริการโดย Zaapi อย่างไรก็ตาม สำหรับการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ หรืออัพโหลดข้อมูลสาธารณะเพื่อให้บุคคลอื่นได้เข้าชม คุณต้องรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวหากส่งผลทางด้านกฎหมายในภายหลัง

การยกเลิกให้บริการและการเพิกถอนการให้บริการ

 • คุณสามารถยกเลิกบัญชีได้ทุกเมื่อผ่านทางอีเมล หลังจากนั้นโปรดทำตามขั้นตอนที่กำหนด
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิกถอนการให้บริการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • การหลอกลวง: เพื่อไม่ให้สิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ ถูกจำกัด บัญชีของคุณจะถูกเพิกถอน หากเราสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการหลอกลวง เผยแพรข้อมูลที่เป็นเท็จ (จากการตัดสินว่ากระทำผิด การตรวจสอบถิ่นฐาน ประกันภัย การสอบสวนของคู่สัญญา หรืออย่างอื่น) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการให้บริการของ Zaapi

การแก้ไขบริการและค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการของ Zaapi อาจปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อตามเหตุผลที่สมควร การเปลี่ยนแปลงจะถูกแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขการทำธุรกรรม

ในขณะนี้บริการของ Zaapi ยังไม่รองรับระบบที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน และการทำธุรกรรมใดๆ ที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มของ Zaapi จะอยู่ในความดูแลของผู้ขายและผู้ซื้อ Zaapi จะไม่รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในขณะที่ทำธุรกรรม

นโยบายสินค้าต้องห้าม และสินค้าที่ถูกจำกัด

เพื่อความสะดวกของผู้ขาย Zaapi ได้จัดทำรายการโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายบนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Zaapi ทั้งนี้ Zaapi จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ผู้ขายมีหน้าที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหากมีอะไรเปลี่ยนแปลง หากเกิดกรณีตามข้อ 2 ด้านล่าง ผู้ขายจะอ้างว่าไม่รู้มิได้

1. รายการสินค้าต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ บิงโก บ่อนออนไลน์
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการสตรีมมิ่งสื่อบันเทิงผิดกฏหมายทุกประเภท
 • สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่น ในทุกประเทศทั่วโลก
 • ฝิ่น ยาสูบ บุหรี่ สิ่งเทียมบุหรี่ หรือสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อ ตรา แบรนด์ ของบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า และเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง) ยาเสพติดทุกชนิด
 • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์ป่า สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
 • อุปกรณ์โทรคมนาคม กล้องสอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น เครื่องตรวจจับเรดาร์ เครื่องส่งสัญญาณเคเบิลทีวี อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณจราจร อุปกรณ์ดักฟัง อุปกรณ์ลอบฟังทางโทรศัพท์ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรบกวนสัญญาณ อุปกรณ์หรือซอฟแวร์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบที่มีการป้องกัน ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เครื่องสำอาง เครื่องสำอางใช้แล้ว ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย หรือไม่มีเลขที่ อย.
 • สินค้าต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้อ ได้แก่ อาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและยา หรือไม่ได้จดทะเบียนการโฆษณา (ฆอ.) ทุกชนิด ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์ จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการ อื่นๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
 • อาวุธ ส่วนประกอบของอาวุธ หรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย และสิ่งของที่สามารถตีเป็นอาวุธได้ เช่น สเปรย์พริกไทย สิ่งเทียมอาวุธ และเครื่องช็อตไฟฟ้า เป็นต้น
 • สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร
 • สินค้าที่ติดฉลากปลอม
 • วัตถุโบราณและโบราณวัตถุสถาน ของเก่า และพระเครื่อง ไม่สามารถวางขายได้ หากไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า
 • เงินตราไทย ต่างประเทศและแสตมป์ปลอม เงินตราต่างประเทศ รวมถึง( (แต่ไม่จำกัดเพียง) เงินตราดิจิตอล ธนบัตรรัฐบาลและเหรียญที่มีมูลค่าเพื่อการสะสม บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
 • สินค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริม ที่มีคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ ว่าสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคในมนุษย์ หรือแทรกแซงการทำงานตามปกติของกระบวนการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราว (เช่น ยารักษาโรค คอนแทคเลนส์ อาหารเสริมปลอมยี่ห้อ)
 • สินค้าอาหารที่ให้โทษ ซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือสารเกินปริมาณที่อนุญาต อาหารมีสิ่งเจือปนที่ไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบลักษณะของธุรกรรมอย่างครบถ้วนขณะขาย และสินค้าอาหารอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่อยู่ในหมวดอาหารต้องห้ามด้านบนจะต้องมีวันหมดอายุ มีภาชนะปิดผนึกอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถระบุหลักฐานของการถูกเปิดหรือตำหนิได้ และมีการระบุอย่างชัดเจนหากเป็นอาหารที่เน่าเสียง่าย
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับรัฐหรือตำรวจ เช่น เหรียญตรา เครื่องยศ หรือชุดเครื่องแบบ
 • ของป่าที่ไม่มีผลพิสูจน์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าถูกกฎหมายและปลอดภัย
 • ชิ้นส่วนมนุษย์หรือซากศพของสิ่งที่เคยมีชีวิต
 • สิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าที่ทำซ้ำขึ้นมา ของปลอม สินค้าหรือของเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตาม
 • บริการทางเพศ บริการที่มีลักษณะผิดกฎหมาย บริการที่มีลักษณะละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายใด ๆ ของ Zaapi หรือในลักษณะอื่นใดตามดุลยพินิจของ Zaapi
 • สินค้าที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง อาชญากรรม อคติ การจลาจล หรือความรุนแรง ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ
 • สินค้าที่ถูกลักขโมย

2.   การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายของเรา

การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายของเรา ซึ่งรวมถึงนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดนี้ อาจส่งผลในทางลบแก่ผู้ขายดังต่อไปนี้

 • การถูกลบสินค้าที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายออกจากเว็บไซต์
 • ถูกจำกัดการได้รับสิทธิพิเศษของบัญชี
 • บัญชีถูกระงับและยกเลิก
 • ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

หากคุณเห็นบัญชีรายชื่อสินค้าที่ละเมิดนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมล care@zaapi.com 

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ care@zaapi.com หรือ Line Official @zaapi

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย
641dc9b830ad...ent-bg1