เงื่อนไขการใช้งาน

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของ Zaapi หรือเปิดบัญชีกับ Zaapi

เงื่อนไขการใช้งาน

เมื่อลงทะเบียนใช้บริการกับ Zaapi ("บริษัท" หรือ "เรา") หมายความว่าคุณ ("ผู้ใช้บริการใดๆ ก็ตามในระบบของ Zaapi") ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือและคุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราขอความกรุณาให้คุณอ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยถี่ถ้วน รวมทั้งยอมรับในเงื่อนไขและนโยบายทั้งหมด ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน Zaapi

ข้อกำหนดของบัญชีที่ลงทะเบียน

 1. คุณต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะทางกฎหมายในภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่
 2. คุณยินยอมที่จะเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ของธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อทำการลงทะเบียนจนเสร็จสมบูรณ์
 3. คุณรับทราบและยินยอมให้ Zaapi เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอีเมลของคุณเป็นช่องทางการสื่อสารหลักระหว่าง Zaapi และผู้ใช้งานของ Zaapi
 4. คุณต้องดูแลรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านของคุณเอง
 5. คุณต้องรับผิดชอบในทุกกิจกรรมและเนื้อหาที่กระทำบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Zaapi เช่น ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือรูปภาพที่คุณอัพโหลดภายใต้ร้านค้าที่คุณเป็นเจ้าของ ไม่นำเข้าข้อมูลหรือไวรัสที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบของ Zaapi
 6. หากมีการกระทำที่ละเมิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงใดๆ Zaapi มีสิทธิที่จะทำการเพิกถอนและยกเลิกการให้บริการกับคุณในทันที

การเปิดใช้งานบัญชีกับ Zaapi

 1. บุคคลที่ลงทะเบียนเปิดใช้บริการของ Zaapi (ต่อไปนี้เรียกว่า "เจ้าของบัญชี") จะต้องทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของ Zaapi เจ้าของบัญชีทุกรายจะต้องใช้บริการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 2. เจ้าของบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบผู้เดียวสำหรับการเข้าใช้งานบัญชีโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
 3. หลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ เจ้าของบัญชีได้ทำความเข้าใจแล้วว่า Zaapi จะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Facebook และ LINE รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยินยอม เจ้าของบัญชีไม่สามารถสร้างบัญชีหรือดึงข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย
 4. การซื้อแพ็คเกจหรือการอัปเกรดแพ็คเกจจะเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานของแต่ละบัญชี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขทั่วไป

คุณจำเป็นต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับทุกเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระบุไว้ ก่อนจะทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของ Zaapi

 1. คุณตกลงที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของ Zaapi ในการขายสินค้าหรือสร้างบริการที่ละเมิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่ละเมิดอำนาจศาลในภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ (ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่องลิขสิทธิ์) รวมถึงกฎหมายในราชอาณาจักรไทย
 2. คุณตกลงที่จะไม่ผลิตซ้ำ คัดลอก ปลอมแปลง ปรับเปลี่ยน ขาย ขายต่อ หรือนำส่วนใดๆ ของ Zaapi ไปใช้ เพื่อเอาเปรียบและหลอกลวงผู้อื่น ยกเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Zaapi
 3. คุณได้รับทราบและยอมรับว่าในการใช้บริการใดๆ ของ Zaapi รวมถึงการส่งต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลของ Zaapi จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
 4. หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ Zaapi สามารถส่งมาได้ทางอีเมล contact@zaapi.com

สิทธิของ Zaapi

 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการให้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. เราอาจทำการล้างข้อมูลร้านค้าและบัญชีที่มีเนื้อหาละเมิดกฎหมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งหมายถึงเนื้อหาที่สร้างความเสื่อมเสีย สร้างความหวาดกลัว หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
 4. คำพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่สร้างความเสียหายทุกชนิด (รวมถึงการข่มขู่และกล่าวโทษ) แก่ผู้ซื้อ พนักงานของ Zaapi สมาชิก หรือผู้ดูแล จะส่งผลให้บัญชีถูกระงับการให้บริการ
 5. เราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นสิทธิของพวกเขาที่จะปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาที่มีอยู่
 6. ในกรณีที่มีการทักท้วงในเรื่องสิทธิการเป็นเจ้าของบัญชี เราสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารตามกำหนด เพื่อยืนยันตัวตนเจ้าบัญชีที่แท้จริง อาจมีความจำเป็นในการขอเอกสารจำพวกสำเนาใบอนุญาตธุรกิจ บัตรประชาชน ตัวเลขท้ายสี่หลักของบัตรเครดิต และอื่นๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ
 7. เราสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามดุลยพินิจ เพื่อยืนยันตัวเจ้าของบัญชีที่แท้จริง และถ่ายโอนสิทธิให้ถือครองบัญชีอย่างถูกต้อง หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ เรามีสิทธิในการเพิกถอนการให้บริการเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ข้อสรุปต่อไป

การชดใช้ค่าเสียหาย

 1. คุณได้ทำความเข้าใจและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือโดยเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการได้
 2. คุณตกลงที่จะแบกรับความเสี่ยงในการใช้งานบริการของ Zaapi ด้วยตัวคุณเองเพียงผู้เดียว Zaapi เพียงแค่ให้บริการรูปแบบการใช้งานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ไม่มีเงื่อนไขหรือบริการอื่นที่นอกเหนือจากนั้น
 3. เราไม่รับประกันว่าการบริการจะไม่ขัดข้อง ปลอดภัย แก้ไขได้ตรงเวลา และไม่มีความผิดพลาด
 4. เราไม่รับประกันว่าผลที่ได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้อง และเชื่อถือได้เสมอไป
 5. เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล และสิ่งใดๆ นอกเหนือจากนี้ที่คุณได้สั่งซื้อกับเราหรือรับไปใช้งาน จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการทุกอย่างที่คุณคาดหวัง หรือสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของการให้บริการได้

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของคุณที่เปิดเผยระหว่างใช้บริการกับ Zaapi จะถือเป็นทรัพย์สินของคุณตลอดไป และคุณสามารถลบข้อมูลนั้นออกได้ทุกเมื่อโดยการปิดบัญชี ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเป็นการลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากคลังข้อมูลของเราด้วย
 2. หลังจากส่งข้อมูลของร้านค้าขึ้นมาในระบบของ Zaapi แล้ว คุณได้ยินยอม: (ก.) ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเนื้อหาได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงระบบหลังบ้าน รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ข.) ให้ Zaapi แสดงเนื้อหาของร้านค้าของคุณ และ (ค.) ให้ Zaapi ตรวจสอบข้อมูลร้านค้าของคุณได้ทุกเมื่อ
 3. คุณมีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในการเป็นเจ้าของเนื้อหาในร้านค้าที่ให้บริการโดย Zaapi อย่างไรก็ตาม สำหรับการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ หรืออัพโหลดข้อมูลสาธารณะเพื่อให้บุคคลอื่นได้เข้าชม คุณต้องรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวหากส่งผลทางด้านกฎหมายในภายหลัง

การยกเลิกให้บริการและการเพิกถอนการให้บริการ

 1. คุณสามารถยกเลิกบัญชีได้ทุกเมื่อผ่านทางอีเมล หลังจากนั้นโปรดทำตามขั้นตอนที่กำหนด
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิกถอนการให้บริการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 3. การหลอกลวง: เพื่อไม่ให้สิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ ถูกจำกัด บัญชีของคุณจะถูกเพิกถอน หากเราสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการหลอกลวง เผยแพรข้อมูลที่เป็นเท็จ (จากการตัดสินว่ากระทำผิด การตรวจสอบถิ่นฐาน ประกันภัย การสอบสวนของคู่สัญญา หรืออย่างอื่น) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการให้บริการของ Zaapi

การแก้ไขบริการและค่าใช้จ่าย

 1. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการของ Zaapi อาจปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อตามเหตุผลที่สมควร การเปลี่ยนแปลงจะถูกแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขการทำธุรกรรม

ในขณะนี้บริการของ Zaapi ยังไม่รองรับระบบที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน และการทำธุรกรรมใดๆ ที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มของ Zaapi จะอยู่ในความดูแลของผู้ขายและผู้ซื้อ Zaapi จะไม่รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในขณะที่ทำธุรกรรม

ลงทะเบียนรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.