หัวข้อ

สรุป Easy E-Receipt 2567 นโยบายลดหย่อนภาษี เตรียมตัวอย่างไร ?

รวมมาให้แล้วสำหรับเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษีของรัฐบาล “Easy E-Receipt” ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและภาคร้านค้าเพื่อให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการในปี 2567 นี้!

สาระน่ารู้
ลดหย่อนภาษี 67

โครงการ "Easy E-Receipt" คืออะไร

ลดหย่อนภาษี 67

โครงการ "Easy E-Receipt" (เดิม e-Refund) ของกรมสรรพากร เป็นโครงการกระตุ้นการซื้อสินค้าและบริการ มีวัตถุประสงค์เป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษี โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt  

ระยะเวลาโครงการ "Easy E-Receipt” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 และลดหย่อนภาษีได้สูงสุด มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท โดยนำไปยื่นภาษีช่วงต้นปี 2568 มี 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ยื่นภาษีในรูปแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2568
 2. ยื่นภาษีในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 เม.ย. 2568
ลดหย่อนภาษี 67

ภาพจาก กระทรวงการคลัง

เงื่อนไขสำหรับการใช้จ่าย (ลูกค้า)

 1. ต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 2. ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT (หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แบบเล่ม E-book และสินค้า OTOP แม้ไม่ได้มีการจดทะเบียน VAT แต่สามารถนำมาลดหย่อนได้)
 3. ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท
 4. ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoince) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น

สินค้าและบริการที่ยกเว้น ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 1. สุรา เบียร์ และไวน์
 2. ยาสูบ
 3. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 4. ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 5. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 6. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่สามารถออก e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ตามลิงค์นี้

– e-Tax Invoice & e-Receipt ลิงค์ https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top

– e-Tax Invoice by Time Stamp ลิงค์ https://interapp3.rd.go.th/signed_inter/publish/register.php

เงื่อนไขสำหรับร้านค้า

สำหรับโครงการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt ร้านค้าหรือผู้ประกอบการ จะต้องได้รับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง และจะต้องออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ลูกค้านำไปใช้ยื่นรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้

วิธีทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ E-Tax Invoice และ E-Receipt

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิธีการจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรผ่านช่องทางที่กำหนด หรือใช้วิธีการจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ด้วยวิธีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ส่งผ่านทางอีเมลให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเลือกเข้าสู่ระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น

ลดหย่อนภาษี 67

ผู้ประกอบการเลือกจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 วิธี

1. ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับ (ไม่จำกัดรายได้) จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และมีหน้าที่นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

2. ระบบ e-Tax invoice by Email

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้ ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งอีเมลถึงผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ พร้อมสำเนา CC ไปยังระบบกลาง เพื่อการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ซึ่งระบบจะนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

ลดหย่อนภาษี 67

ขั้นตอนการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

 1. ผู้ประกอบการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) ที่มีความน่าเชื่อถือ ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority หรือ Thailand NRCA) สำนักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
 2. ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมลงทะเบียนและตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล (Ultimate Sign & Viewer)
 3. จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล ส่งมอบแก่ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 4. จัดทำข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML File (ขมธอ.3-2560) และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ผ่านช่องทางอัปโหลด (Upload) หรือ Host to Host หรือผ่านผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (การนำส่งวิธี Host to Host และผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด)
 5. ติดตามและตรวจสอบผลการนำส่งข้อมูล ที่ระบบ Tracking
 6. จัดเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
ลดหย่อนภาษี 67

โดยสรุป นโยบาย “Easy E-Receipt” เพื่อลดหย่อนภาษีมีระยะเวลาโครงการสำหรับการซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าหรือธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่ารวมสูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนำไปยื่นภาษีช่วงต้นปี 2568 มี 2 ช่องทาง คือ (1.) ยื่นภาษีในรูปแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2568 (2.) ยื่นภาษีในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 เม.ย. 2568

ขอบพระคุณข้อมูลอ้างอิง :

กรมสรรพกร, เดลินิวส์, Thaiger News, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ระบบรวมแชทบน Zaapi ฟรี 7 วัน คลิกเลย

{{cta-button="/cms-injection-content"}}

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Zaapi

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

 • LINE OA: @zaapi
 • Facebook Page: Zaapi Thailand
 • Tel: 096-927-1729

Chat, Sell, Scale - The All-in-One Conversation and Commerce Hub

บทความล่าสุดจาก Zaapi

ดูบทความเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Zaapi

ทั้งหมด
All
ขายของใน tiktok
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

ขายของใน TikTok ยังไงให้ขายดี พบกับ 10 เคล็ดลับยอดปังที่คุณพลาดไม่ได้

อยากขายของใน TikTok ให้ขายดี ต้องมีเคล็ดลับกันหน่อย ไม่อยากพลาด10 วิธีขายดีพร้อมเพิ่มยอดร้านออนไลน์ให้ปัง ต้องอ่าน!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jul 18, 2024
ทั้งหมด
All
แคปชั่นเปิดร้าน
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

50 แคปชั่นเปิดร้าน พร้อมรับทรัพย์ ยอดขายเข้าร้านค้าออนไลน์รัวๆ

แคปชั่นเปิดร้านปังๆ พร้อมเรียกยอดออเดอร์ออนไลน์อยู่นี่แล้ว! สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่กำลังมองหาไอเดียเขียนแคปชั่นขายของออนไลน์ให้เปิดร้านได้แบบโดนใจไม่เหมือนใคร บทความนี้มีแคปชั่นเปิดร้านที่ลูกค้าเห็นปุ๊บแล้วอยากคลิกซื้อปั๊บมาแนะนำ ไม่ว่าคุณจะมองหาแคปชั่นสายฮา แคปชั่นน่ารักๆ หรือแคปชั่นแนวไหน ก็เอาไปโพสต์เปิดร้านขายของออนไลน์ของคุณได้แบบสบายๆ และนี่ก็คือ 50 แคปชั่นเปิดร้านสุดปังที่น่าสนใจ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jul 11, 2024
ทั้งหมด
All
รวมแชท
อัปเดตจาก Zaapi

ระบบรวมแชท Zaapi โซลูชั่นครบจบเรื่องการขาย บริหารงานง่ายในแพลตฟอร์มเดียว

ระบบรวมแชท Zaapi ช่วยให้บริหารงานง่าย รวมแชทจากทุกช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว รองรับทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อมฟีเจอร์ครบจบเรื่องการขายออนไลน์ บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jul 4, 2024
ทั้งหมด
All
Zendesk
เกี่ยวกับธุรกิจ
อื่น ๆ

Zaapi vs Zendesk: เลือกระบบหลังบ้านที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ !

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านค้าและธุรกิจออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเครื่องมือระบบหลังบ้านที่จะช่วยให้การดูแลลูกค้าและการจัดการทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกเครื่องมือที่ใช่ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jul 1, 2024
ทั้งหมด
All
Content Marketing
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Content Marketing คืออะไร ? ทำคอนเทนต์แบบไหนให้รุ่งฉบับปี 2024

Content Marketing ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจถึงพื้นฐานสำคัญว่าลูกค้ากำลังมองหาอะไรอยู่ ? และไม่เพียงแต่ให้เกิดการรับรู้ แต่ยังสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับกลุ่มลูกค้า ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราในระยะยาว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 27, 2024
ทั้งหมด
All
รวมเเชท
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

6 โปรแกรมรวมแชทปี 2024 ตอบแชทลูกค้าเร็วทันใจ เพิ่มยอดขายได้จริง

ตอบแชทลูกค้าจนหัวหมุนต่อไปคงไม่ไหว ถ้ามีระบบรวมแชทที่ดี ก็ช่วยให้ร้านทำงานง่าย ขายของออนไลน์คล่อง และได้ใจลูกค้าด้วย บล็อกนี้มี 6 โปรแกรมตอบแชทลูกค้าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องลองมาแนะนำ!

ฟร๊องซ์ ธนัชชา
ฟร๊องซ์ ธนัชชา
Jun 21, 2024
ทั้งหมด
All
วิธีขายของออนไลน์มือใหม่
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

12 วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เข้าใจง่าย ขายได้ชัวร์

เป็นมือใหม่แต่อยากขายออนไลน์ให้ปัง? นี่คือ 12 วิธีขายของออนไลน์สำหรับมือใหม่ที่เข้าใจง่ายและชายได้แบบชัวร์ๆ บอกเลยว่า ไม่อยากพลาดต้องอ่าน!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 20, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey Map
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey Map ออกแบบเส้นทางลูกค้า เพิ่มยอดขายร้านออนไลน์ให้โต

Customer Journey Map แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่คนทำธุรกิจออนไลน์ต้องรู้ไว้ถ้าอยากประสบความสำเร็จ เจาะลึกพร้อมกันที่นี่!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 13, 2024
ทั้งหมด
All
Payment Gateway คือ
อัปเดตจาก Zaapi
เกี่ยวกับธุรกิจ

Payment Gateway คืออะไร ? เลือกอย่างไรให้เหมาะธุรกิจฉบับปี 2024

Payment Gateway คือ ส่วนประกอบสำคัญที่ธุรกิจ และร้านค้าออนไลน์ในปี 2024 นี้จะขาดไปไม่ได้ หากต้องการให้ร้านค้าของคุณเติบโตมากขึ้น ลองปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jun 6, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey คือ
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey คืออะไร มีกี่ขั้นตอน และช่วยมัดใจลูกค้าได้อย่างไร ?

ทำความรู้จักและเข้าใจ Customer Journey เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

Oum Chawarin
Oum Chawarin
May 30, 2024

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย
641dc9b830ad...ent-bg1