หัวข้อ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร สำคัญอย่างไรกับพ่อค้าแม่ค้า?

ได้ยินคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันบ่อย ๆ ใช่ไหม? วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าภาษีประเภทนี้กันให้มากขึ้น เพราะทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในฐานะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ตาม

เกี่ยวกับธุรกิจ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได้ยินคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันบ่อย ๆ ใช่ไหม? วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าภาษีประเภทนี้กันให้มากขึ้น เพราะยังไงเราก็ต้องได้ยินและเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในฐานะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ตาม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือเรารู้จักกันในชื่อของ VAT คือ การเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือบริการที่ผลิตในประเทศและรวมถึงสินค้าหรือบริการที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการจะเก็บภาษีจากสินค้าหรือบริการอยู่ที่ 7%

ใครมีหน้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มบ้าง?

ผู้ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการ ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าจึงถือเป็นกลุ่มที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน แต่ก็มีข้อกำหนดดังนี้ :-

 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบกิจการที่ขายสินค้าหรือบริการ ที่มีแผนงานและมีการดำเนินการที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น กิจการก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร
 3. ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในไทย โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นรับผิดชอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทน
ขายของออนไลน์ ต้องเสียภาษีไหม? หาคำตอบได้ที่นี่

ระยะเวลาในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างไร?

สำหรับผู้ที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางกรมสรรพากรกำหนดดังนี้ :-

 1. สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน
 2. สำหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มกิจการ ยกเว้นกรณีมีสัญญาหรือหลักฐานในการดำเนินการก่อสร้างในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้กิจการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จะต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และหากจดทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์จะมีระยะเวลายื่นนานกว่าการยื่นทั่วไป 8 วัน

จดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหนบ้าง?

ตามหลักการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 สามารถยื่นจดทะเบียนได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ :-

 1. หากมีสถานที่ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ สามารถยื่นได้ที่กรมสรรพากรตามเขตของสถานประกอบการ
 2. หากสถานที่ประกอบการนอกเขตกรุงเทพฯ สามารถจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรืออำเภอที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ
 3. หากมีสถานที่ประกอบการหลายแห่ง สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีสำนักงานใหญ่ สามารถเลือกที่ใดที่หนึ่งของสถานประกอบการเป็นสำนักงานใหญ่ได้
 4. หากในเขตสถานประกอบการ ไม่มีกรมสรรพากรตั้งอยู่ ให้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ที่เคยควบคุมท้องที่นั้น
 5. หากเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/ อำเภอ) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องยื่นเมื่อเตรียมตัวไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีเพียง 5 อย่างเท่านั้น ได้แก่

 1. แบบคำขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04) จำนวน 3 ฉบับ 
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่ชำรุด (ถ้ามี) พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว
 3. ใบแจ้งความกรณีสูญหาย 
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

ใครไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม?

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมี 5 กลุ่มดังนี้ :-

 1. ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในไทย
 4. ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในไทยเป็นครั้งคราว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536
 5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ระบบรวมแชทบน Zaapi ฟรี 7 วัน

{{cta-button="/cms-injection-content"}}

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Zaapi

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

 • LINE OA: @zaapi
 • Facebook Page: Zaapi Thailand
 • Tel: 096-927-1729

Chat, Sell, Scale - The All-in-One Conversation and Commerce Hub

บทความล่าสุดจาก Zaapi

ดูบทความเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Zaapi

ทั้งหมด
All
ขายของใน tiktok
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

ขายของใน TikTok ยังไงให้ขายดี พบกับ 10 เคล็ดลับยอดปังที่คุณพลาดไม่ได้

อยากขายของใน TikTok ให้ขายดี ต้องมีเคล็ดลับกันหน่อย ไม่อยากพลาด10 วิธีขายดีพร้อมเพิ่มยอดร้านออนไลน์ให้ปัง ต้องอ่าน!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jul 18, 2024
ทั้งหมด
All
แคปชั่นเปิดร้าน
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

50 แคปชั่นเปิดร้าน พร้อมรับทรัพย์ ยอดขายเข้าร้านค้าออนไลน์รัวๆ

แคปชั่นเปิดร้านปังๆ พร้อมเรียกยอดออเดอร์ออนไลน์อยู่นี่แล้ว! สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่กำลังมองหาไอเดียเขียนแคปชั่นขายของออนไลน์ให้เปิดร้านได้แบบโดนใจไม่เหมือนใคร บทความนี้มีแคปชั่นเปิดร้านที่ลูกค้าเห็นปุ๊บแล้วอยากคลิกซื้อปั๊บมาแนะนำ ไม่ว่าคุณจะมองหาแคปชั่นสายฮา แคปชั่นน่ารักๆ หรือแคปชั่นแนวไหน ก็เอาไปโพสต์เปิดร้านขายของออนไลน์ของคุณได้แบบสบายๆ และนี่ก็คือ 50 แคปชั่นเปิดร้านสุดปังที่น่าสนใจ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jul 11, 2024
ทั้งหมด
All
รวมแชท
อัปเดตจาก Zaapi

ระบบรวมแชท Zaapi โซลูชั่นครบจบเรื่องการขาย บริหารงานง่ายในแพลตฟอร์มเดียว

ระบบรวมแชท Zaapi ช่วยให้บริหารงานง่าย รวมแชทจากทุกช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว รองรับทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อมฟีเจอร์ครบจบเรื่องการขายออนไลน์ บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jul 4, 2024
ทั้งหมด
All
Zendesk
เกี่ยวกับธุรกิจ
อื่น ๆ

Zaapi vs Zendesk: เลือกระบบหลังบ้านที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ !

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านค้าและธุรกิจออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเครื่องมือระบบหลังบ้านที่จะช่วยให้การดูแลลูกค้าและการจัดการทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกเครื่องมือที่ใช่ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jul 1, 2024
ทั้งหมด
All
Content Marketing
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Content Marketing คืออะไร ? ทำคอนเทนต์แบบไหนให้รุ่งฉบับปี 2024

Content Marketing ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจถึงพื้นฐานสำคัญว่าลูกค้ากำลังมองหาอะไรอยู่ ? และไม่เพียงแต่ให้เกิดการรับรู้ แต่ยังสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับกลุ่มลูกค้า ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราในระยะยาว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 27, 2024
ทั้งหมด
All
รวมเเชท
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

6 โปรแกรมรวมแชทปี 2024 ตอบแชทลูกค้าเร็วทันใจ เพิ่มยอดขายได้จริง

ตอบแชทลูกค้าจนหัวหมุนต่อไปคงไม่ไหว ถ้ามีระบบรวมแชทที่ดี ก็ช่วยให้ร้านทำงานง่าย ขายของออนไลน์คล่อง และได้ใจลูกค้าด้วย บล็อกนี้มี 6 โปรแกรมตอบแชทลูกค้าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องลองมาแนะนำ!

ฟร๊องซ์ ธนัชชา
ฟร๊องซ์ ธนัชชา
Jun 21, 2024
ทั้งหมด
All
วิธีขายของออนไลน์มือใหม่
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

12 วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เข้าใจง่าย ขายได้ชัวร์

เป็นมือใหม่แต่อยากขายออนไลน์ให้ปัง? นี่คือ 12 วิธีขายของออนไลน์สำหรับมือใหม่ที่เข้าใจง่ายและชายได้แบบชัวร์ๆ บอกเลยว่า ไม่อยากพลาดต้องอ่าน!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 20, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey Map
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey Map ออกแบบเส้นทางลูกค้า เพิ่มยอดขายร้านออนไลน์ให้โต

Customer Journey Map แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่คนทำธุรกิจออนไลน์ต้องรู้ไว้ถ้าอยากประสบความสำเร็จ เจาะลึกพร้อมกันที่นี่!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 13, 2024
ทั้งหมด
All
Payment Gateway คือ
อัปเดตจาก Zaapi
เกี่ยวกับธุรกิจ

Payment Gateway คืออะไร ? เลือกอย่างไรให้เหมาะธุรกิจฉบับปี 2024

Payment Gateway คือ ส่วนประกอบสำคัญที่ธุรกิจ และร้านค้าออนไลน์ในปี 2024 นี้จะขาดไปไม่ได้ หากต้องการให้ร้านค้าของคุณเติบโตมากขึ้น ลองปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jun 6, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey คือ
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey คืออะไร มีกี่ขั้นตอน และช่วยมัดใจลูกค้าได้อย่างไร ?

ทำความรู้จักและเข้าใจ Customer Journey เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

Oum Chawarin
Oum Chawarin
May 30, 2024

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย
641dc9b830ad...ent-bg1