หัวข้อ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร สำคัญอย่างไรกับพ่อค้าแม่ค้า?

ได้ยินคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันบ่อย ๆ ใช่ไหม? วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าภาษีประเภทนี้กันให้มากขึ้น เพราะทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในฐานะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ตาม

เกี่ยวกับธุรกิจ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได้ยินคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันบ่อย ๆ ใช่ไหม? วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าภาษีประเภทนี้กันให้มากขึ้น เพราะยังไงเราก็ต้องได้ยินและเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในฐานะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ตาม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือเรารู้จักกันในชื่อของ VAT คือ การเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือบริการที่ผลิตในประเทศและรวมถึงสินค้าหรือบริการที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการจะเก็บภาษีจากสินค้าหรือบริการอยู่ที่ 7%

ใครมีหน้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มบ้าง?

ผู้ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการ ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าจึงถือเป็นกลุ่มที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน แต่ก็มีข้อกำหนดดังนี้ :-

 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบกิจการที่ขายสินค้าหรือบริการ ที่มีแผนงานและมีการดำเนินการที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น กิจการก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร
 3. ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในไทย โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นรับผิดชอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทน
ขายของออนไลน์ ต้องเสียภาษีไหม? หาคำตอบได้ที่นี่

ระยะเวลาในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างไร?

สำหรับผู้ที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางกรมสรรพากรกำหนดดังนี้ :-

 1. สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน
 2. สำหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มกิจการ ยกเว้นกรณีมีสัญญาหรือหลักฐานในการดำเนินการก่อสร้างในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้กิจการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จะต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และหากจดทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์จะมีระยะเวลายื่นนานกว่าการยื่นทั่วไป 8 วัน

จดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหนบ้าง?

ตามหลักการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 สามารถยื่นจดทะเบียนได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ :-

 1. หากมีสถานที่ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ สามารถยื่นได้ที่กรมสรรพากรตามเขตของสถานประกอบการ
 2. หากสถานที่ประกอบการนอกเขตกรุงเทพฯ สามารถจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรืออำเภอที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ
 3. หากมีสถานที่ประกอบการหลายแห่ง สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีสำนักงานใหญ่ สามารถเลือกที่ใดที่หนึ่งของสถานประกอบการเป็นสำนักงานใหญ่ได้
 4. หากในเขตสถานประกอบการ ไม่มีกรมสรรพากรตั้งอยู่ ให้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ที่เคยควบคุมท้องที่นั้น
 5. หากเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/ อำเภอ) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องยื่นเมื่อเตรียมตัวไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีเพียง 5 อย่างเท่านั้น ได้แก่

 1. แบบคำขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04) จำนวน 3 ฉบับ 
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่ชำรุด (ถ้ามี) พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว
 3. ใบแจ้งความกรณีสูญหาย 
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

ใครไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม?

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมี 5 กลุ่มดังนี้ :-

 1. ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในไทย
 4. ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในไทยเป็นครั้งคราว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536
 5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ระบบรวมแชทบน Zaapi ฟรี 7 วัน

{{cta-button="/cms-injection-content"}}

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Zaapi

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

 • LINE OA: @zaapi
 • Facebook Page: Zaapi Thailand
 • Tel: 096-927-1729

Chat, Sell, Scale - The All-in-One Conversation and Commerce Hub

บทความล่าสุดจาก Zaapi

ดูบทความเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Zaapi

ทั้งหมด
All
โฆษณาสินค้า
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

5 เทคนิคการโฆษณาสินค้า และประเภทของโฆษณาในปี 2024

เรียนรู้ 5 เทคนิคการโฆษณาสินค้า พร้อมเลือกช่องทางดิจิทัลที่เหมาะกับธุรกิจ เพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์และสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าหรือบริการได้ในเวลาเดียวกัน

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Apr 11, 2024
ทั้งหมด
All
ยิงแอดไอจี
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

8 เทคนิคยิงแอดไอจีอย่างไรให้ปัง! ฉบับปี 2024

8 เทคนิค เลือกรูปแบบการยิงแอดไอจีที่เหมาะกับธุรกิจ พร้อมกำหนดจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Apr 4, 2024
ทั้งหมด
All
Omnichannel คือ
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Omnichannel คืออะไร มีข้อดีต่อการทำธุรกิจออนไลน์ยังไงบ้าง?

Omnichannel คืออะไร รู้ทันกลยุทธ์การขายและการตลาดที่จะช่วยให้การทำธุรกิจหน้าร้านและออนไลน์ของคุณไปได้ไกลยิ่งขึ้นที่นี่!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Mar 28, 2024
ทั้งหมด
All
ปั้มผู้ติดตามไอจี
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

แชร์ 9 วิธีปั้มผู้ติดตามไอจีฉบับปี 2024 ไม่ยากอย่างที่คิด!

ปั้มยอดผู้ติดตามไอจีได้ง่ายๆ ไม่ต้องซื้อยอดฟอลก็เพิ่มยอดขาย เปิดโอกาสในการมองเห็นพร้อมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Mar 20, 2024
ทั้งหมด
All
ข้อความตอบกลับลูกค้า
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

10 เทคนิคเขียนข้อความตอบกลับลูกค้าให้น่ารักและปิดการขายได้ไว

แจก 10 เทคนิคเขียนข้อความตอบกลับลูกค้าให้คนซื้อปลื้ม คนขายยิ้มแก้มปริ สร้างความประทับใจแรก ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มทักแชทร้านออนไลน์!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Mar 12, 2024
ทั้งหมด
All
ปั้มผู้ติดตามเฟส
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

10 วิธีปั้มผู้ติดตามเฟสให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมฉบับปี 2024

มัดรวมทุกกลยุทธ์ที่จะมาช่วยปั้มผู้ติดตมมบนเฟสบุ๊กของธุรกิจคุณแบบมีคุณภาพฉบับปี 2024

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Mar 6, 2024
ทั้งหมด
All
ระบบ CRM
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

7 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ!

พบกับ 7 ระบบ CRM ที่มาพร้อมฟีเจอร์เด็ด ช่วยยกระดับธุรกิจออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าในระยะยาวและเพิ่มยอดขายให้ร้านแบบรัวๆ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 29, 2024
ทั้งหมด
All
Brand Equity คือ
เกี่ยวกับธุรกิจ
สาระน่ารู้

รู้จัก Brand Equity 4 ขั้นตอนสร้างจุดยืนให้เป็นที่จดจำ

รู้จัก Brand Equity สร้างแบรนด์ให้แข็งเเกร่งด้วย 4 ขั้นตอนพื้นฐาน มอบประสบการณ์ที่ทำให้หลงรักมัดใจลูกค้าให้นึกถึงเราอยู่เสมอ

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Feb 21, 2024
ทั้งหมด
All
แอดมินตอบแชท
สาระน่ารู้

แอดมินตอบแชท คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับธุรกิจออนไลน์?

ทำความรู้จักบทบาทของแอดมินตอบแชท พร้อมล้วงลึกเทคนิคการทำหน้าที่แอดมินที่ช่วยให้ตอบแชทลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปิดการขายให้ร้านค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 14, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Services การบริการลูกค้า คือ
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

4 ขั้นตอนให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการลูกค้าในยุค 2024 ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทางการแข่งขันธุรกิจ - พร้อมบอกเทคนิคการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 8, 2024

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย
641dc9b830ad...ent-bg1