หัวข้อ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร สำคัญอย่างไรกับพ่อค้าแม่ค้า?

ได้ยินคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันบ่อย ๆ ใช่ไหม? วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าภาษีประเภทนี้กันให้มากขึ้น เพราะทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในฐานะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ตาม

เกี่ยวกับธุรกิจ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได้ยินคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันบ่อย ๆ ใช่ไหม? วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าภาษีประเภทนี้กันให้มากขึ้น เพราะยังไงเราก็ต้องได้ยินและเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในฐานะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ตาม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือเรารู้จักกันในชื่อของ VAT คือ การเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือบริการที่ผลิตในประเทศและรวมถึงสินค้าหรือบริการที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการจะเก็บภาษีจากสินค้าหรือบริการอยู่ที่ 7%

ใครมีหน้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มบ้าง?

ผู้ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการ ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าจึงถือเป็นกลุ่มที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน แต่ก็มีข้อกำหนดดังนี้ :-

 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบกิจการที่ขายสินค้าหรือบริการ ที่มีแผนงานและมีการดำเนินการที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น กิจการก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร
 3. ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในไทย โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นรับผิดชอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทน
ขายของออนไลน์ ต้องเสียภาษีไหม? หาคำตอบได้ที่นี่

ระยะเวลาในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างไร?

สำหรับผู้ที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางกรมสรรพากรกำหนดดังนี้ :-

 1. สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน
 2. สำหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มกิจการ ยกเว้นกรณีมีสัญญาหรือหลักฐานในการดำเนินการก่อสร้างในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้กิจการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จะต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และหากจดทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์จะมีระยะเวลายื่นนานกว่าการยื่นทั่วไป 8 วัน

จดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหนบ้าง?

ตามหลักการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 สามารถยื่นจดทะเบียนได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ :-

 1. หากมีสถานที่ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ สามารถยื่นได้ที่กรมสรรพากรตามเขตของสถานประกอบการ
 2. หากสถานที่ประกอบการนอกเขตกรุงเทพฯ สามารถจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรืออำเภอที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ
 3. หากมีสถานที่ประกอบการหลายแห่ง สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีสำนักงานใหญ่ สามารถเลือกที่ใดที่หนึ่งของสถานประกอบการเป็นสำนักงานใหญ่ได้
 4. หากในเขตสถานประกอบการ ไม่มีกรมสรรพากรตั้งอยู่ ให้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ที่เคยควบคุมท้องที่นั้น
 5. หากเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/ อำเภอ) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องยื่นเมื่อเตรียมตัวไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีเพียง 5 อย่างเท่านั้น ได้แก่

 1. แบบคำขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04) จำนวน 3 ฉบับ 
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่ชำรุด (ถ้ามี) พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว
 3. ใบแจ้งความกรณีสูญหาย 
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

ใครไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม?

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมี 5 กลุ่มดังนี้ :-

 1. ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในไทย
 4. ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในไทยเป็นครั้งคราว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536
 5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ระบบรวมแชทบน Zaapi ฟรี 7 วัน

{{cta-button="/cms-injection-content"}}

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Zaapi

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

 • LINE OA: @zaapi
 • Facebook Page: Zaapi Thailand
 • Tel: 096-927-1729

Chat, Sell, Scale - The All-in-One Conversation and Commerce Hub

บทความล่าสุดจาก Zaapi

ดูบทความเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Zaapi

ทั้งหมด
All
เกี่ยวกับธุรกิจ
สาระน่ารู้

รู้จัก Brand Equity - 4 ขั้นตอนพื้นฐานสร้างจุดยืนของแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่จดจำได้ในระยะยาว

รู้จัก Brand Equity สร้างแบรนด์ให้แข็งเเกร่งด้วย 4 ขั้นตอนพื้นฐาน มอบประสบการณ์ที่ทำให้หลงรักมัดใจลูกค้าให้นึกถึงเราอยู่เสมอ

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Feb 21, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้

แอดมินตอบแชท คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับธุรกิจออนไลน์?

ทำความรู้จักบทบาทของแอดมินตอบแชท พร้อมล้วงลึกเทคนิคการทำหน้าที่แอดมินที่ช่วยให้ตอบแชทลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปิดการขายให้ร้านค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 14, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

การบริการลูกค้า (Customer Services) คืออะไร - 4 ขั้นตอนให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการลูกค้าในยุค 2024 ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทางการแข่งขันธุรกิจ - พร้อมบอกเทคนิคการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 8, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

CRM คืออะไร ใช้งานอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ประสบความสำเร็จ?

ทำความรู้จักกับ CRM หลักการสำคัญ ประโยชน์ รวมถึงกลยุทธ์ CRM ที่จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับในปี 2567!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jan 30, 2024
ทั้งหมด
All
อัปเดตจาก Zaapi
สาระน่ารู้

รวมขนาด Video บน Facebook Instagram Youtube Tiktok 2024 ครบทุกแพลตฟอร์ม

อัปเดตล่าสุดกับขนาดวิดีโอปี 2024 นี้ จะมีขนาดอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการทำคอนเทนต์บนแต่ละแพลตฟอร์ม ทีม Zaapi สรุปเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้ว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jan 25, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

โปรแกรมรวมแชทคืออะไร ช่วยเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้จริงไหม?

ไขทุกข้อสงสัย! โปรแกรมรวมแชทคืออะไร มีประโยชน์กับร้านค้าออนไลน์มากน้อยแค่ไหน และทำไมธุรกิจออนไลน์ถึงต้องใช้ ที่นี่มีคำตอบให้ครบ!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jan 19, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้

สรุป Easy E-Receipt 2567 นโยบายลดหย่อนภาษี ลูกค้าและร้านค้าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

รวมมาให้แล้วสำหรับเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษีของรัฐบาล “Easy E-Receipt” ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและภาคร้านค้าเพื่อให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการในปี 2567 นี้!

Bamboo Patcharapol
Bamboo Patcharapol
Jan 5, 2024
ทั้งหมด
All
อัปเดตจาก Zaapi

รวม 7 เทรนด์การตลาดสำหรับปี 2024

รวทเทรนด์การตลาดมาแรง สำหรับธุรกิจและแบรนด์ในปี 2024 นี้

Bamboo Patcharapol
Bamboo Patcharapol
Jan 3, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

อัปเดตขนาดรูปภาพ LINE OA 2024 ทุกแบบ ทุก Size

รวมมาให้แล้วสำหรับขนาดรูปภาพและวิดีโอบน LINE Official Account สำหรับปี 2024 ให้นำไปใช้กันได้เลย!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Dec 25, 2023
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้

อัปเดตขนาดรูปภาพ Facebook 2024 สำหรับ New Pages Experience

Facebook มีการปรับขนาดของมีเดียที่จะแสดงบนฟีดเพื่อให้เป็น New Pages Experience โดยวันนี้เราได้รวบรวมขนาดต่าง ๆ ที่อัพเดตมาไว้ให้ทุกคนได้นำไปใช้กันแล้ว!

Bamboo Patcharapol
Bamboo Patcharapol
Dec 15, 2023

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย