ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร สำคัญอย่างไรกับพ่อค้าแม่ค้า?

Published on
April 25, 2022

ได้ยินคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันบ่อย ๆ ใช่ไหม? วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าภาษีประเภทนี้กันให้มากขึ้น เพราะทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในฐานะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ตาม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได้ยินคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันบ่อย ๆ ใช่ไหม? วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าภาษีประเภทนี้กันให้มากขึ้น เพราะยังไงเราก็ต้องได้ยินและเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะในฐานะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ตาม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือเรารู้จักกันในชื่อของ VAT คือ การเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือบริการที่ผลิตในประเทศและรวมถึงสินค้าหรือบริการที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการจะเก็บภาษีจากสินค้าหรือบริการอยู่ที่ 7%

ใครมีหน้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มบ้าง?

ผู้ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการ ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าจึงถือเป็นกลุ่มที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน แต่ก็มีข้อกำหนดดังนี้ :-

 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบกิจการที่ขายสินค้าหรือบริการ ที่มีแผนงานและมีการดำเนินการที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น กิจการก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร
 3. ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในไทย โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นรับผิดชอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทน
ขายของออนไลน์ ต้องเสียภาษีไหม? หาคำตอบได้ที่นี่

ระยะเวลาในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างไร?

สำหรับผู้ที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางกรมสรรพากรกำหนดดังนี้ :-

 1. สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน
 2. สำหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มกิจการ ยกเว้นกรณีมีสัญญาหรือหลักฐานในการดำเนินการก่อสร้างในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้กิจการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จะต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และหากจดทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์จะมีระยะเวลายื่นนานกว่าการยื่นทั่วไป 8 วัน

จดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหนบ้าง?

ตามหลักการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 สามารถยื่นจดทะเบียนได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ :-

 1. หากมีสถานที่ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ สามารถยื่นได้ที่กรมสรรพากรตามเขตของสถานประกอบการ
 2. หากสถานที่ประกอบการนอกเขตกรุงเทพฯ สามารถจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรืออำเภอที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ
 3. หากมีสถานที่ประกอบการหลายแห่ง สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีสำนักงานใหญ่ สามารถเลือกที่ใดที่หนึ่งของสถานประกอบการเป็นสำนักงานใหญ่ได้
 4. หากในเขตสถานประกอบการ ไม่มีกรมสรรพากรตั้งอยู่ ให้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ที่เคยควบคุมท้องที่นั้น
 5. หากเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/ อำเภอ) ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องยื่นเมื่อเตรียมตัวไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีเพียง 5 อย่างเท่านั้น ได้แก่

 1. แบบคำขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04) จำนวน 3 ฉบับ 
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ที่ชำรุด (ถ้ามี) พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว
 3. ใบแจ้งความกรณีสูญหาย 
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

ใครไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม?

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมี 5 กลุ่มดังนี้ :-

 1. ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในไทย
 4. ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในไทยเป็นครั้งคราว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536
 5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุอันสมควร

และนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกัน หากมีทริคดี ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย!

นอกจากนี้ ใครที่กำลังทำธุรกิจ อย่าลืมเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์เป็นของตัวเอง เพื่อเครดิตร้านที่ดีนะคะ

Author:
ฟร๊องซ์ ธนัชชา
ยังโสดค่ะ
ปิดการขายแชท
และจัดการลูกค้า ในแอปเดียว